Sculpture
Bohemian Table
28" x 15" x 15"
© Copyright Kazuko Matthews, 2004